SPRZEDAŻ
nieruchomości gruntowych, lokalowych, budynkowych oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

I. Informacje o usłudze

Umowa sprzedaży jest umową nazwaną, konsensualną, odpłatną, wzajemną i dwustronnie zobowiązującą. Charakter tej umowy przejawia się głównie tym, że na jednej ze stron czynności (Sprzedającym) spoczywa obowiązek przeniesienia własności nieruchomości lub prawa na drugą stronę umowy oraz wydania mu rzeczy, strona przeciwna (Kupujący) zobowiązana jest w zamian zapłacić cenę sprzedaży oraz odebrać rzecz.

Przedmiotem umowy sprzedaży są najczęściej:
 • lokale mieszkalne
 • lokale użytkowe
 • lokale o innym przeznaczeniu
 • niezabudowane działki gruntu
 • zabudowane działki gruntu
 • użytkowanie wieczyste
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

II. Wymagane dane do każdej z umów:

 • dane stron umowy:
  • dla osób fizycznych: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, stan cywilny (informacje o zawarciu umów majątkowych małżeńskich), adres zamieszkania,
  • dla osób prawnych: firma, dane przedstawicieli, KRS, NIP, REGON, adres siedziby,
 • przedmiot sprzedaży
 • cena (rynkowa), termin zapłaty i wydania przedmiotu umowy sprzedaży, a także sposób zapłaty.

III. Wymagane dokumenty wspólne do umowy:

 • Dla osób fizycznych: dowód osobisty lub paszport,
 • Dla osób prawnych: statut spółki lub umowa spółki, niezbędne w umowie uchwały oraz zgody organów, jeśli przepis lub umowa/statut ich wymagają,
 • odpis księgi wieczystej (o ile jest prowadzona)
 • podstawa nabycia nieruchomości, przy czym jeśli podstawą nabycia jest:
  • dziedziczenie, zapis zwykły, dalszy zapis, zapis windykacyjny, polecenie testamentowe
  • darowizna, polecenie darczyńcy po 01.01.2007r.
  • zasiedzenie;
  • nieodpłatne zniesienie współwłasności po 01.01.2007r.
niezbędne będzie również:
 • zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn w zakresie nabycia przedmiotu czynności na powyżej wskazanej podstawie,
 • wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową (jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój.

IV.   Wymagane dodatkowe dokumenty z rozróżnieniem przedmiotu umowy:

1) spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego bez księgi wieczystej: zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, o tym, jakiej osobie przysługuje prawo do lokalu będącego przedmiotem sprzedaży;

2) nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu: zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy, wypis z rejestru gruntów opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej, wyrys z mapy ewidencyjnej opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej w przypadku niezgodności opisu nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków z księgą wieczystą lub odłączenia części nieruchomości, wyrys z mapy ewidencyjnej opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej oraz decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości w przypadku, gdy nieruchomość powstała w wyniku podziału.

V. Koszty

1) Taksa notarialna ustalana jest zawsze indywidualnie.
2) Podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego,
3) Opłaty sądowe w zależności od rodzajów dokonywanych wpisów zgodnie z Cennikiem.
4) Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą
stronę.