Warning: Undefined array key "SCRIPT_URL" in /usr/home/g-works/domains/notariuszpp.pl/public_html/include/seo.php on line 2 Czynności notarialne Wrocław, zakres usług notarialnych | Kancelaria Notarialna Patrycja Pasińska-Kassaraba

Usługi notarialne Wrocław


Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności te - w zasadzie - przeprowadza się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo czynności notarialnych w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego. Notariusz zachowuje w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Ten obowiązek trwa nieprzerwanie nawet po odwołaniu notariusza z pełnionej funkcji. Notariusz ma obowiązek odmówić przeprowadzenia czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Na podstawie art. 79 ustawy Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
  • sporządza poświadczenia;
  • doręcza oświadczenia
  • spisuje protokoły
  • sporządza protesty weksli i czeków
  • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Przed przeprowadzeniem czynności notarialnej prosimy o kontakt z kancelarią (osobiście, telefonicznie lub elektronicznie). Jest to konieczne, gdyż pozwala ustalić rodzaj czynności, jaka ma być dokonana, a także umożliwia przekazanie Państwu kompletnej informacji odnośnie dokumentów, jakie należy przedłożyć przed dokonaniem danej czynności notarialnej. Istnieje możliwość dostarczenia oryginałów dokumentów bezpośrednio na dokonywaną czynność notarialną, jednakże w tym wypadku kopie lub skany dokumentów powinny być nam okazane przynajmniej na jeden dzień przed umówionym terminem podpisania aktu (osobiście, faxem, drogą elektroniczną). W zależności od skomplikowania danej czynności notarialnej termin okazania dokumentów może ulec wydłużeniu.