Warning: Undefined array key "SCRIPT_URL" in /usr/home/g-works/domains/notariuszpp.pl/public_html/include/seo.php on line 2 Pełnomocnictwo notarialne, Upoważnienie notarialne Wrocław | Kancelaria Notarialna Patrycja Pasińska-Kassaraba

Pełnomocnictwo notarialne Wrocław

Pełnomocnictwo notarialne Wrocław

W wielu sytuacjach, w których samodzielnie nie można załatwić ważnych spraw, z pomocą przychodzi pełnomocnictwo notarialne. W polskim prawie przewidziano szereg czynności, których można dokonać, wykorzystując to rozwiązanie. Pełnomocnik może reprezentować mocodawcę m.in. przed urzędami, organami administracji publicznej, podczas sprzedaży udziałów w spółce czy nabycia nieruchomości. Najważniejsze wyjątki, w przypadku których korzystanie z pomocy pełnomocnika jest niemożliwe, to: sporządzenie testamentu, oświadczenia spadkowe oraz poświadczenie dziedziczenia u notariusza. Podstawowe regulacje, dotyczące pełnomocnictwa notarialnego zostały zawarte w Kodeksie cywilnym (art. 98-109).

Upoważnienie notarialne Wrocław a rodzaje pełnomocnictw

W Polsce mamy do wyboru kilka typów pełnomocnictw. Różnią się one m.in. zakresem czynności, których może podejmować osoba upoważniona, co wpływa np. na to, ile kosztuje pełnomocnictwo u notariusza. Podstawowym rodzajem jest pełnomocnictwo ogólne. Wykorzystuje się je do wykonywania czynności, nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu (np. reprezentowanie przed organami administracji rządowej czy samorządowej). Wyróżnia się także pełnomocnictwo rodzajowe, dzięki któremu pełnomocnik może cyklicznie wykonywać określony rodzaj czynności (ważne, aby wyraźnie wskazać jaka dokładnie jest to czynność), pełnomocnictwo procesowe (umożliwiające reprezentowanie mocodawcy przez upoważnionego w postępowaniach i czynnościach sądowych) oraz pełnomocnictwo szczególne.

Pełnomocnictwo notarialne może przybrać formę pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym lub pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. Pierwszą formę stosuje się np. w przypadku zbycia udziałów w spółce z o.o. lub udziału w licytacji. Można wykorzystywać je także do czynności zwykłego zarządu. Druga forma jest niezbędna we wszystkich transakcjach związanych z rozporządzaniem nieruchomościami (sprzedaż, darowizna, zamiana, etc.), oświadczeniami o poddaniu się egzekucji czy też założeniem spółki w formie aktu notarialnego. W ostatnich latach można zauważyć, że coraz więcej osób decyduje się na pełnomocnictwo notarialne. Wrocław nie jest w tym przypadku wyjątkiem.

Ile kosztuje pełnomocnictwo u notariusza Wrocław – cena upoważnienia

Koszt pełnomocnictwa notarialnego jest zależny od zakresu czynności obejmujących upoważnienie. Jego oszacowanie nie powinno stanowić problemu, ponieważ wysokości taks notarialnych w tym przypadku są jasno określone. Pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności to koszt 30 zł (+23% VAT), natomiast dla więcej niż jednej – 100 zł (+23% VAT). Do opłat należy doliczyć taksę notarialną za wypisy. Wynosi ona 6 zł netto (+23% VAT) za każdą rozpoczętą stronę.

Pełnomocnictwo notarialne koszt opłaty skarbowej

Odpowiadając na pytanie: ile kosztuje pełnomocnictwo u notariusza, nie można pominąć kwestii związanych z opłatami skarbowymi. Należy je uiścić wtedy, gdy pełnomocnictwo jest udzielane w sprawach sądowych lub administracyjnych. Dodatkowy koszt to w takiej sytuacji 17 zł od czynności. Z opłaty tej zwolnione są osoby bliskie mocodawcy, takie jak: małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki czy rodzeństwo. Należy jednak pamiętać, że nie jest to dodatkowy koszt pełnomocnictwa notarialnego, które ponoszone jest przez strony u notariusza. Koszt ten uiszcza się dopiero we właściwym urzędzie miasta przy okazji załatwiania konkretnej sprawy.

I. Wymagane dane:

  • dane osoby, która chce udzielić pełnomocnictwa:
    • dla osób fizycznych: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania,
    • dla osób prawnych: firma, dane przedstawicieli, KRS, NIP, REGON, adres siedziby,
  • dane osoby, która być ustanowiona pełnomocnikiem: imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania,
  • czynności, do których pełnomocnictwo ma zostać udzielone.

II. Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty lub paszport osoby, która chce udzielić pełnomocnictwa