Warning: Undefined array key "SCRIPT_URL" in /usr/home/g-works/domains/notariuszpp.pl/public_html/include/seo.php on line 2 Ustanowienie hipoteki Wrocław, koszty ustanowienia hipoteki| Notariusz Patrycja Pasińska-Kassaraba

Ustanowienie hipoteki Wrocław

I. Informacje o usłudze

W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Hipoteka może być ustanawiana na zabezpieczenie spłaty różnych zobowiązań, wynikających np. z umów pożyczek, leasingu itd. Samo oświadczenie o ustanowieniu hipoteki dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. Najczęściej jednak mamy do czynienia z hipoteką ustanawianą na rzecz banku hipotecznego celem zabezpieczenia kredytu udzielonego stronie Kupującej określoną nieruchomość. Wtedy aby odciążyć tą stronę od dodatkowych formalności staramy się zamieścić oświadczenie o ustanowieniu hipoteki w finalnej umowie sprzedaży.

II. Wymagane dane:

 • dane osoby ustanawiającej hipotekę i wierzyciela:
  • dla osób fizycznych: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania
  • dla osób prawnych: firma, dane przedstawicieli, KRS, NIP, REGON, adres siedziby,

III. Wymagane dokumenty wspólne do ustanowienia hipoteki:

 • Dla osób fizycznych: dowód osobisty lub paszport,
 • Dla osób prawnych: statut spółki lub umowa spółki, niezbędne w umowie uchwały oraz zgody organów, jeśli przepis lub umowa/statut ich wymagają,
 • podstawa nabycia nieruchomości, przy czym jeśli podstawą nabycia jest:
  • dziedziczenie, zapis zwykły, dalszy zapis, zapis windykacyjny, polecenie testamentowe
  • darowizna, polecenie darczyńcy po 01.01.2007r.
  • zasiedzenie;
  • nieodpłatne zniesieni współwłasności po 01.01.2007r.
niezbędne będzie również:
 • zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn w zakresie nabycia przedmiotu czynności na powyżej wskazanej podstawie,
 • odpis księgi wieczystej (o ile jest prowadzona)

IV. Wymagane dodatkowe dokumenty z rozróżnieniem przedmiotu:

1) spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego bez księgi wieczystej:
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, zawierające opis lokalu
2) nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej w przypadku niezgodności opisu nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków z księgą wieczystą lub odłączenia części nieruchomości,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej oraz decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości w przypadku, gdy nieruchomość powstała w wyniku podziału.

V. Koszty:

1)  Taksa notarialna ustalana jest zawsze indywidualnie.
Ważne! Nasza kancelaria nie pobiera żadnej dodatkowej taksy notarialnej, jeśli oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, która zabezpiecza kredyt na zakup nieruchomości, zamieszczone jest w umowie sprzedaży!
2) Podatek od podatek od czynności cywilnoprawnych zostaje wyliczony zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych i wynosi 19 zł w przypadku gdy hipoteka zabezpiecza wierzytelność o wysokości nieustalonej oraz 0,1% od kwoty zabezpieczonej wierzytelności jeśli hipoteka zabezpiecza wierzytelności istniejące.
3) Opłata sądowa pobierana jest w kwocie 200zł.
4) Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.