Warning: Undefined array key "SCRIPT_URL" in /usr/home/g-works/domains/notariuszpp.pl/public_html/include/seo.php on line 2 Ustanowienie służebności Wrocław | Kancelaria Notarialna Patrycja Pasińska-Kassaraba

Ustanowienie służebności Wrocław

I. Informacje o usłudze

 

W naszym systemie prawnym mamy trzy rodzaje służebności: służebność gruntową, osobistą i przesyłu. Do ustanowienia służebności na nieruchomości wymagane jest oświadczenie właściciela w formie aktu notarialnego.

Służebność gruntowa ma na celu umożliwienie korzystania z nieruchomości w ściśle określonym zakresie przez jakąkolwiek osobę, która pozostaje właścicielem wskazanej nieruchomości, na rzecz której służebność ta jest ustanawiana (np. umożliwienie przejścia przez nieruchomość). Służebność gruntowa ustanawiana jest zatem nie na rzecz konkretnej osoby, a osoby, która jest właścicielem danej nieruchomości .

Służebność osobista umożliwia zaś korzystanie z nieruchomości w ściśle określonym zakresie przez konkretnie wskazaną osobę (a nie tylko każdoczesnego właściciela innej nieruchomości). Najczęściej ustanawiana jest ona w umowie darowizny na rzecz darczyńcy i polega na prawie zamieszkiwania przez określoną osobę w określonym miejscu.

Instytucja służbności przesyłu ma polega na umożliwieniu przedsiębiorcy przesyłowemu korzystania ze swoich urządzeń, które przebiegają przez nieruchomości będące własnością innych osób. Reguluje ona stan prawny już istniejących urządzeń przesyłowych, a także tych, które dopiero zostaną wybudowane na cudzym gruncie.

II. Wymagane dane do każdej z umów, bez względu na przedmiot:

 • dane stron umowy:
  • dla osób fizycznych: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, stan cywilny (informacje o zawarciu umów majątkowych małżeńskich), adres zamieszkania,
  • dla osób prawnych: firma, dane przedstawicieli, KRS, NIP, REGON, adres siedziby,
 • rodzaj służebności,
 • wskazanie, czy służebność jest odpłatna (jeśli odpłata – wysokość pobieranej opłaty)
 • wskazanie ustanowienia służebności na czas określony lub nieokreślony.

III. Wymagane dokumenty:

 • Dla osób fizycznych: dowód osobisty lub paszport,
 • Dla osób prawnych: statut spółki lub umowa spółki, niezbędne w umowie uchwały oraz zgody organów, jeśli przepis lub umowa/statut ich wymagają,
 • podstawa nabycia nieruchomości, przy czym jeśli podstawą nabycia jest:
  • dziedziczenie, zapis zwykły, dalszy zapis, zapis windykacyjny, polecenie testamentowe
  • darowizna, polecenie darczyńcy po 01.01.2007r.
  • zasiedzenie;
  • nieodpłatne zniesieni współwłasności po 01.01.2007r.
niezbędne będzie również:
 • zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn w zakresie nabycia przedmiotu czynności na powyżej wskazanej podstawie,
 • odpis księgi wieczystej (o ile jest prowadzona)

IV. Dodatkowo, jeżeli przedmiotem umowy jest:

1) nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej w przypadku niezgodności opisu nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków z księgą wieczystą lub odłączenia części nieruchomości,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej oraz decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości w przypadku, gdy nieruchomość powstała w wyniku podziału.

V. Koszty

1) Taksa notarialna ustalana jest zawsze indywidualnie.
Ważne! Nasza kancelaria nie pobiera żadnej dodatkowej taksy notarialnej, jeśli oświadczenie o ustanowieniu służebności osobistej, zamieszczone jest w umowie darowizny!
2) Podatek od spadków i darowizn zostaje wyliczony zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn od umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności osobistej, przy czym należy pamiętać, że zwolnieni od podatku od spadków i darowizn są: dzieci, małżonek, rodzice, pasierb, rodzeństwo, ojczym oraz macocha,
3) Opłata sądowa w kwocie 200zł pobierana jest przez notariusza tylko i wyłącznie gdy strona umowy zdecyduje się na ujawnienie służebności w księdze wieczystej.
4) Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.