Warning: Undefined array key "SCRIPT_URL" in /usr/home/g-works/domains/notariuszpp.pl/public_html/include/seo.php on line 2 Umowa przedwstępna Wroclaw | Kancelaria Notarialna Patrycja Pasińska-Kassaraba

Umowa przedwstępna Wrocław

I. Informacje o usłudze

Umowa przedwstępna to taka umowa na podstawie, której strony zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowy przyrzeczonej). Najczęściej w praktyce umowa taka poprzedza zawarcie umowy sprzedaży. Umowa przedwstępna zawarta w formie aktu notarialnego różni się w skutkach prawnych od umów zawieranych w zwykłej formie pisemnej tym, że strony zawsze mogą żądać zawarcia umowy przyrzeczonej, a wręcz sądownie je wymusić, jeśli druga strona się od zawarcia uchyla. Słowem umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego zapewnia stronom większą ochronę.

II. Wymagane dane do każdej z umów:

 • dane stron umowy:
  • dla osób fizycznych: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, stan cywilny (informacje o zawarciu umów majątkowych małżeńskich), adres zamieszkania,
  • dla osób prawnych: firma, dane przedstawicieli, KRS, NIP, REGON, adres siedziby, przedmiot umowy
 • cena (rynkowa), termin zapłaty i wydania przedmiotu umowy sprzedaży, a także sposób zapłaty,
 • termin zawarcia umowy przyrzeczonej.

III. Wymagane dokumenty wspólne do umowy:

 • Dla osób fizycznych: dowód osobisty lub paszport,
 • Dla osób prawnych: statut spółki lub umowa spółki, niezbędne w umowie uchwały oraz zgody organów, jeśli przepis lub umowa/statut ich wymagają,
 • odpis księgi wieczystej (o ile jest prowadzona)
 • podstawa nabycia nieruchomości,
 • wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową (jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój),

IV.   Wymagane dodatkowe dokumenty z rozróżnieniem przedmiotu umowy:

1) spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego bez księgi wieczystej:

 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, o tym, jakiej osobie przysługuje prawo do lokalu będącego przedmiotem sprzedaży;
2) nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej w przypadku niezgodności opisu nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków z księgą wieczystą lub odłączenia części nieruchomości,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej oraz decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości w przypadku, gdy nieruchomość powstała w wyniku podziału.

V. Koszty:

1) Taksa notarialna ustalana jest zawsze indywidualnie.
2) Opłata sądowa w kwocie 150zł pobierana jest przez notariusza tylko i wyłącznie gdy strona umowy zdecyduje się na ujawnienie w księdze wieczystej roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej.
3) Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.