Warning: Undefined array key "SCRIPT_URL" in /usr/home/g-works/domains/notariuszpp.pl/public_html/include/seo.php on line 2 Czynności notarialne, dokumenty Wrocław, notariusz Wrocław Śródmieście | Kancelaria Notarialna Patrycja Pasińska-Kassaraba

Niezbędne dokumenty do czynności notarialych


Do każdej czynności notarialnej, w tym do poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem, niezbędne są dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport), natomiast w przypadku osób prawnych lub spółek osobowych dodatkowo niezbędny jest numer KRS, REGON, NIP.

A) DANE OSÓB STAWAJACYCH DO AKTU

Dla dokonania wszystkich czynności niezbędne jest podanie odpowiednich danych każdego stawającego. Sa to:

 • imiona i nazwisko,
 • imiona rodziców,
 • adres zamieszkania,
 • seria i numer dowodu tożsamości,
 • numer PESEL,

Jeżeli strona będzie działała przez pełnomocnika, należy dostarczyć wypis aktu notarialnego zawierającego pełnomocnictwo.

B) NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Poniżej znajduje się spis dokumentów niezbednych do dokonania popularnych czynności notarialnych. Ze względu na to, iż w konkretnym wypadku wymagane może być dostarczenie dokumentów innych niż wskazane, prosimy o każdorazowe skontaktowanie się z Kancelarią w celu doprecyzowania szczegółów czynności.

I. Podstawowe dokumenty wymagane przy umowie zbycia (m. in. sprzedaży, zamiany, darowizny, zniesienia współwłasności) lokali stanowiących odrębną własność:

 • podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny lub postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku (jeżeli lokal nabyty został w spadku lub darowizny po 2007r., to dodatkowo wymagane będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego będzie wynikać, iż uregulowany został obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn),
 • aktualny odpis z księgi wieczystej

II. Podstawowe dokumenty wymagane przy umowie zbycia (m. in. sprzedaży, zamiany, darowizny, zniesienia współwłasności) spółdzielczych własnościowych praw do lokali:

 • podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny, postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku lub przydział (jeżeli lokal nabyty został w spadku lub darowizny po 2007r. , to dodatkowo wymagane będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego będzie wynikać, że uregulowany został obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn),
 • aktualne zaświadczenie ze Spółzielni Mieszkaniowej, z którego będzie wynikać, że zbywca posiada spółdzielcze własnościowe prawo będące przedmiotem umowy,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej, jeżeli została założona.

III. Podstawowe dokumenty wymagane przy umowie zbycia (między innymi sprzedaży, zamiany, darowizny, zniesieniy współwłsności) nieruchomości gruntowych, zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych:

 • podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny lub postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku (jeżeli lokal nabyty został w spadku lub darowizny po 2007r., to dodatkowo wymagane będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego będzie wynikać, że uregulowany został obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn),
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • pismo z Urzędu Gminy na terenie której położona jest przedmiotowa działka gruntu, z którego będzie wynikać przeznaczenie działki gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub świadczące o braku takiego planu,
 • wypis z rejestru gruntów, a jeżeli przedmiotem umowy jest jedna z kilku działek gruntu znajdujących się w księdze wieczystej, to także wyrys z mapy ewidencyjnej, z zaznaczeniem, że dokument ten przeznaczony jest do celów wieczysto-księgowych,
 • zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości będącej przedmiotem umowy lub zaświadczenie o braku takiego planu,
 • decyzja o warunkach zabudowy (gdy została wydana),
 • decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę (gdy została wydana),
 • gdy działka gruntu powstała w wyniku podziału innej działki gruntu, a podział nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej – wyciąg z wykazu zmian gruntowych oraz wypis z rejestru gruntów dla działek powstałych w wyniku podziału i dla działki zbywanej wraz z klauzulami, iż są przeznaczone do dokonywania wpisów w księdze wieczystej),

IV. Podstawowe dokumenty wymagane przy umowie małżeńskiej majątkowej (potocznie intercyza):

 • akt małżeństwa (jeśli stawający są już małżeństwem, jeśli jeszcze nie są, dokument ten nie jest wymagany).

V. Podstawowe dokumenty wymagane do spisania protokołu zawierającego oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku:

 • akt zgonu spadkodawcy.

VI. Podstawowe dokumenty wymagane przy poświadczeniu dziedziczenia:

 • Akt zgonu spadkodawcy,
 • Odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców,
 • Odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców (jeżli nastąpiła zmiana nazwiska),
 • Postanowienia o zmianie lub sprostowaniu nazwiska,
 • Zaświadczenie o nadaniu numer PESEL osoby zmarłej,
 • Wszystkie sporządzone testamenty (przy dziedziczeniu testamentowym).

VII. Podstawowe dokumenty wymagane przy sporządzaniu protokołu walnego zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy:

 • Odpis z rejestru przedsiebiorców KRS.
 • Umowa spółki z o.o. lub statut spółki akcyjnej

VIII. Podstawowe dokumenty wymagane przy umowie spółki z ograniczona odpowiedzialnością (z o.o.) lub akcyjnej (S.A.):

   Poza szczególnymi przypadkami, nie jest niezbędne przedstawienie żadnych dodatkowych dokumentów.

IX. Podstawowe dokumenty wymagane do sporządzenia pełnomocnictwa:

   Poza szczegolnymi przypadkami, nie jest niezbedne przedstawienie żadnych dodatkowych dokumentów.

X. Podstawowe dokumenty wymagane przy sporządzaniu testamentu:

   Poza szczegolnymi przypadkami, nie jest niezbedne przedstawienie żadnych dodatkowych dokumentów.