Warning: Undefined array key "SCRIPT_URL" in /usr/home/g-works/domains/notariuszpp.pl/public_html/include/seo.php on line 2 Podział majatku wspólnego, podział majatku po rozwodzie Wrocław | Kancelaria Notarialna Patrycja Pasińska-Kassaraba

Podział majatku wspólnego Wrocław

I. Informacje o usłudze

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Podziału majątku wspólnego małżonkowie mogą dokonać dopiero po zniesieniu wspólności ustawowej (np. w ramach rozwodu albo po zawarciu umowy majątkowej). Jeżeli strony są w stanie dojść do porozumienia w kwestii podziału majątku, to wówczas możliwe jest jego dokonanie w sposób umowny przed notariuszem.

II. Wymagane dane:

 • dane małżonków: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania, okoliczności, w jakich ma nastąpić podział majątku (separacja, rozwód, umowa majątkowa),
 • przedmioty umowy i ich wartość rynkowa,
 • sposób podziału majątku,
 • informacja o ewentualnych wzajemnych spłatach,
 • informacja o wydaniu.

III. Wymagane dokumenty wspólne do umowy:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • odpis księgi wieczystej (o ile jest prowadzona)
 • podstawa nabycia nieruchomości, przy czym jeśli podstawą nabycia jest:
  • dziedziczenie, zapis zwykły, dalszy zapis, zapis windykacyjny, polecenie testamentowe
  • darowizna, polecenie darczyńcy po 01.01.2007r.
  • zasiedzenie;
  • nieodpłatne zniesienie współwłasności po 01.01.2007r.
niezbędne będzie również:
 • zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn w zakresie nabycia przedmiotu czynności na powyżej wskazanej podstawie,
 • odpis wyroku orzekającego rozwód (jeśli podział majątku następuje wyniku rozwodu),
 • odpis wyroku orzekającego separację (jeśli podział majątku następuje wyniku separacji),
 • wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową (jeśli podział majątku następuje wyniku zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej),

IV. Wymagane dodatkowe dokumenty z rozróżnieniem przedmiotu umowy:

1) spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego bez księgi wieczystej:
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, o tym, jakiej osobie przysługuje prawo do lokalu będącego przedmiotem umowy o podział majątku wspólnego;
2) nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej w przypadku niezgodności opisu nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków z księgą wieczystą lub odłączenia części nieruchomości,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej oraz decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości w przypadku, gdy nieruchomość powstała w wyniku podziału,
3) samochody - dowody rejestracyjne.

V. Koszty:

1) Taksa notarialna ustalana jest zawsze indywidualnie.
2) Opłaty sądowe w zależności od rodzajów dokonywanych wpisów zgodnie z Cennikiem,
3) Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.