Założenie spółki oraz zmiana umowy spółki Wrocław

I. Informacja o usłudze

Spółka handlowa stanowi jedną z dopuszczalnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Powstaje ona poprzez zawarcie właściwej umowy pomiędzy zainteresowanymi stronami, które zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu - przede wszystkim poprzez wniesienie wkładów finansowych, ale też np. poprzez działanie w określony sposób. Wyróżnia się:

 • spółki osobowe:
  • jawne,
  • partnerskie,
  • komandytowe,
  • komandytowo-akcyjne;
 • spółki kapitałowe:
  • akcyjne,
  • z ograniczoną odpowiedzialnością.

II. Wymagane dane

Przy zakładaniu spółki wymagane są następujące dane:
 • dane wspólników:
  • dla osób fizycznych: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria i numer dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania,
  • dla osób prawnych: firma, dane przedstawicieli, KRS, NIP, REGON, adres siedziby,
 • firma,
 • dprzedmiot działalności spółki (poprzez wskazanie przedmiotu działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności),
 • siedziba,
 • wskazanie czy spółka jest zawiązana na czas nieokreślony, czy określony (a jeśli tak, to na jaki okres).

III. Dodatkowo przy:

1) spółce komandytowej:
 • wskazanie komplementariusza i komandytariusza,
 • wskazanie sumy komandytowej,
 • określenie wkładów wnoszonych przez wspólników (także wartości wkładów oraz sposobu ich pokrycia),
 • określenie udziału wspólników w zyskach i stratach.
2) spółce komandytowo-akcyjnej:
 • wskazanie komplementariusza i akcjonariusza,
 • określenie wkładów wnoszonych przez wspólników (także wartości wkładów oraz sposobu ich pokrycia),
 • określenie wysokości kapitału zakładowego oraz sposobu jego zebrania,
 • wskazanie liczby poszczególnych rodzajów akcji i związanych z nimi uprawnień (w sytuacji, gdy planowane jest wprowadzenie różnych rodzajów akcji),
 • wartość nominalna akcji,
 • wskazanie, czy akcje będą akcjami imiennymi, czy też akcjami na okaziciela,
 • wskazanie sposobu organizacji walnego zgromadzenia i rady nadzorczej.
3) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
 • wskazanie wysokości kapitału zakładowego i sposobu jego pokrycia,
 • wskazanie liczby udziałów i ich wartości nominalnej, w tym liczby udziałów przypadających na poszczególnych wspólników,
 • wskazanie członków zarządu,
 • wskazanie sposobu reprezentacji spółki.
4) spółce akcyjnej:
 • wskazanie wysokości kapitału zakładowego i sposobu jego pokrycia,
 • wskazanie, czy akcje będą akcjami imiennymi, czy też akcjami na okaziciela,
 • wskazanie liczby akcji i ich wartości nominalnej, w tym liczby udziałów przypadających na poszczególnych wspólników,
 • wskazanie członków zarządu i rady nadzorczej,
 • wskazanie podmiotu uprawnionego do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej,
 • pismo do ogłoszeń (gdy spółka będzie dokonywać ogłoszeń poza MSiG).
W przypadku, gdy wkłady wspólników albo kapitał zakładowy pokrywane są aportem w postaci nieruchomości wymagane są także:
 • podstawa nabycia nieruchomości będącej wkładem, przy czym jeśli podstawą nabycia jest:
  • dziedziczenie, zapis zwykły, dalszy zapis, zapis windykacyjny, polecenie testamentowe
  • darowizna, polecenie darczyńcy po 01.01.2007r.
  • zasiedzenie;
  • nieodpłatne zniesieni współwłasności po 01.01.2007r.
niezbędne będzie również:
 • zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn w zakresie nabycia przedmiotu czynności na powyżej wskazanej podstawie,
 • odpis z księgi wieczystej,

IV. Wymagane dokumenty

 • dowody osobiste lub paszporty stawających.

V. Zmiana umowy spółki

Przy zmianie umowy spółki powinny zostać przekazane notariuszowi informacje o:
 • numerze KRS spółki,
 • tekście jednolitym umowy spółki,
 • zmianach w umowie spółki.
Dodatkowo przy:
1) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
 • lista wspólników spółki (zatwierdzona przez zarząd),
 • wskazanie, czy dane zgromadzenie wspólników zostało formalnie zwołane;
2) spółce akcyjnej:
 • lista akcjonariuszy spółki, którzy są uprawnieni do uczestnictwa i głosowania na walnym zgromadzeniu spółki (zatwierdzona przez zarząd spółki),
 • wskazanie, czy dane walne zgromadzenie zostało formalnie zwołane.

VI. Koszty

1) Taksa notarialna za sporządzenie umowy lub statutu spółki ustalana jest zawsze indywidualnie.
2) Taksa notarialna za sporządzenie zgromadzenia wspólników, spółdzielni czy akcjonariuszy ustalana jest zawsze indywidualnie.
3) Podatek od czynności cywilnoprawnych zostaje wyliczony zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy czym należy pamiętać, że pobierany jest od umów spółek lub zmian tych umów (dot. wkładów i kapitału zakładowego) w stawce 0,5%,
4) Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.

Umów spotkanie