Warning: Undefined array key "SCRIPT_URL" in /usr/home/g-works/domains/notariuszpp.pl/public_html/include/seo.php on line 2 Zakładanie spółek Wrocław, notarialne umowy spółek, zmiana umowy spółki Wrocław | Kancelaria Notarialna Patrycja Pasińska-Kassaraba

Założenie spółki, zmiana umowy spółki Wrocław

Założenie spółki Wrocław oraz zmiana umowy spółki

W Polsce coraz częściej przedsiębiorcy wybierają spółkę jako formę prowadzenia firmy. Rozwiązanie to istotnie różni się od jednoosobowej działalności gospodarczej m.in. pod względem sposobu zakładania tego typu podmiotów. Choć można wyróżnić kilka rodzajów spółek, to założenie każdej z nich wymaga sporządzenia odpowiedniej umowy. Dokument ten określa np. zasady udziału wspólników w zyskach i stratach, wysokość wkładów czy sposób reprezentacji, funkcjonowania i rozwiązania danego podmiotu. Pomoc przy zakładaniu spółek można znaleźć m.in. u notariusza, który sporządzi między wspólnikami umowę w formie aktu notarialnego. Zadba również o to, by jej zapisy były zgodne z obowiązującą literą prawa.

I. Informacja o usłudze

Spółka handlowa stanowi jedną z dopuszczalnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Powstaje ona poprzez zawarcie właściwej umowy pomiędzy zainteresowanymi stronami, które zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu - przede wszystkim poprzez wniesienie wkładów finansowych, ale też np. poprzez działanie w określony sposób. Wyróżnia się:

 • spółki osobowe:
  • jawne,
  • partnerskie,
  • komandytowe,
  • komandytowo-akcyjne;
 • spółki kapitałowe:
  • akcyjne,
  • z ograniczoną odpowiedzialnością.

II. Wymagane dane

Przy zakładaniu spółki wymagane są następujące dane:
 • dane wspólników:
  • dla osób fizycznych: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria i numer dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania,
  • dla osób prawnych: firma, dane przedstawicieli, KRS, NIP, REGON, adres siedziby,
 • firma,
 • dprzedmiot działalności spółki (poprzez wskazanie przedmiotu działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności),
 • siedziba,
 • wskazanie czy spółka jest zawiązana na czas nieokreślony, czy określony (a jeśli tak, to na jaki okres).

III. Dodatkowo przy:

1) spółce komandytowej:
 • wskazanie komplementariusza i komandytariusza,
 • wskazanie sumy komandytowej,
 • określenie wkładów wnoszonych przez wspólników (także wartości wkładów oraz sposobu ich pokrycia),
 • określenie udziału wspólników w zyskach i stratach.
2) spółce komandytowo-akcyjnej:
 • wskazanie komplementariusza i akcjonariusza,
 • określenie wkładów wnoszonych przez wspólników (także wartości wkładów oraz sposobu ich pokrycia),
 • określenie wysokości kapitału zakładowego oraz sposobu jego zebrania,
 • wskazanie liczby poszczególnych rodzajów akcji i związanych z nimi uprawnień (w sytuacji, gdy planowane jest wprowadzenie różnych rodzajów akcji),
 • wartość nominalna akcji,
 • wskazanie, czy akcje będą akcjami imiennymi, czy też akcjami na okaziciela,
 • wskazanie sposobu organizacji walnego zgromadzenia i rady nadzorczej.
3) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
 • wskazanie wysokości kapitału zakładowego i sposobu jego pokrycia,
 • wskazanie liczby udziałów i ich wartości nominalnej, w tym liczby udziałów przypadających na poszczególnych wspólników,
 • wskazanie członków zarządu,
 • wskazanie sposobu reprezentacji spółki.
4) spółce akcyjnej:
 • wskazanie wysokości kapitału zakładowego i sposobu jego pokrycia,
 • wskazanie, czy akcje będą akcjami imiennymi, czy też akcjami na okaziciela,
 • wskazanie liczby akcji i ich wartości nominalnej, w tym liczby udziałów przypadających na poszczególnych wspólników,
 • wskazanie członków zarządu i rady nadzorczej,
 • wskazanie podmiotu uprawnionego do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej,
 • pismo do ogłoszeń (gdy spółka będzie dokonywać ogłoszeń poza MSiG).
W przypadku, gdy wkłady wspólników albo kapitał zakładowy pokrywane są aportem w postaci nieruchomości wymagane są także:
 • podstawa nabycia nieruchomości będącej wkładem, przy czym jeśli podstawą nabycia jest:
  • dziedziczenie, zapis zwykły, dalszy zapis, zapis windykacyjny, polecenie testamentowe
  • darowizna, polecenie darczyńcy po 01.01.2007r.
  • zasiedzenie;
  • nieodpłatne zniesieni współwłasności po 01.01.2007r.
niezbędne będzie również:
 • zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn w zakresie nabycia przedmiotu czynności na powyżej wskazanej podstawie,
 • odpis z księgi wieczystej,

IV. Wymagane dokumenty

 • dowody osobiste lub paszporty stawających.

V. Zmiana umowy spółki

Przy zmianie umowy spółki powinny zostać przekazane notariuszowi informacje o:
 • numerze KRS spółki,
 • tekście jednolitym umowy spółki,
 • zmianach w umowie spółki.
Dodatkowo przy:
1) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
 • lista wspólników spółki (zatwierdzona przez zarząd),
 • wskazanie, czy dane zgromadzenie wspólników zostało formalnie zwołane;
2) spółce akcyjnej:
 • lista akcjonariuszy spółki, którzy są uprawnieni do uczestnictwa i głosowania na walnym zgromadzeniu spółki (zatwierdzona przez zarząd spółki),
 • wskazanie, czy dane walne zgromadzenie zostało formalnie zwołane.

VI. Koszty

1) Taksa notarialna za sporządzenie umowy lub statutu spółki ustalana jest zawsze indywidualnie.
2) Taksa notarialna za sporządzenie zgromadzenia wspólników, spółdzielni czy akcjonariuszy ustalana jest zawsze indywidualnie.
3) Podatek od czynności cywilnoprawnych zostaje wyliczony zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy czym należy pamiętać, że pobierany jest od umów spółek lub zmian tych umów (dot. wkładów i kapitału zakładowego) w stawce 0,5%,
4) Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.

Zakładanie spółki Wrocław – jak przebiega?

Choć umowy spółek mogą znacznie się od siebie różnić, to jednak każda z nich musi zawierać podstawowe dane, które warto przygotować przed wizytą w kancelarii notarialnej. Przede wszystkim są to informacje na temat przyszłych wspólników, które można znaleźć w dowodach tożsamości lub paszportach. Należy je więc zabrać ze sobą. W przypadku osób prawnych będzie to nazwa firmy, jej adres, NIP, REGON, a także numery rejestru. Do sporządzenia umowy spółki notariusz potrzebuje również nazwy zakładanego podmiotu, jego siedziby oraz przedmiotu działalności, wskazanego np. za pomocą numerów Polskiej Klasyfikacji Działalności. Jeśli spółka ma funkcjonować w określonych ramach czasowych, należy je wyszczególnić w umowie.

Pomoc przy zakładaniu spółek ze strony notariusza będzie polegała przede wszystkim na dopilnowaniu, aby zapisy umowy były zgodne z regułami prawa. Może on również podpowiedzieć odpowiednią formę prawną dla specyfiki planowanej działalności. Notariusz nie będzie jednak ingerował w ustalenia między wspólnikami i zatwierdzone przez nich zapisy umowy, jeśli te są zgodne z obowiązującym prawem. Trzeba bowiem zaznaczyć, że umowy spółek, w zależności od ich rodzaju, mogą się od siebie znacznie różnić.

Zakładanie spółki z o.o. – o czym należy pamiętać?

Spółka z o. o. może zostać założona przed jedną lub większą liczbę osób. Minimalny kapitał w tego rodzaju podmiocie wynosi 5000 zł, natomiast nominalna wartość pojedynczego udziału to minimum 50 zł. Przygotowując się do założenia spółki z o.o., jeszcze przed wizytą u notariusza warto ustalić wysokości kapitału zakładowego i sposób jego pokrycia oraz liczbę wspomnianych udziałów. Należy także wskazać członków zarządu i sposób reprezentacji spółki. Informacje te będą potrzebne podczas ustalania ostatecznego brzmienia umowy. Samo sporządzenie dokumentu nie jest skomplikowane, dlatego też tak szerokie grono przedsiębiorców decyduje się na zakładanie spółek we Wrocławiu. To miasto, w którym podmioty z ograniczoną odpowiedzialnością są popularnym wyborem.

Założenie spółki akcyjnej – co warto wiedzieć?

Podobnie jak w przypadku spółki z o. o., spółka akcyjna może zostać utworzona przez jedną lub więcej osób fizycznych bądź prawnych w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Założenie spółki akcyjnej wymaga sporządzenia statutu w formie aktu notarialnego. W tej sytuacji jeszcze przed wizytą w kancelarii warto ustalić: wysokość kapitału zakładowego i sposób jego pokrycia, liczbę akcji, ich wartość nominalną oraz to, czy akcje będą imienne, czy też na okaziciela. Podczas zakładania spółki akcyjnej trzeba wskazać również członków zarządu, rady nadzorczej i podmiotu uprawnionego do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej.

Statut może oczywiście zawierać dodatkowe ustalenia, zgodne z naturą spółki akcyjnej i przepisami prawa. Każda dobra kancelaria zakładanie spółek akcyjnych powinna mieć w zakresie swoich usług. Cały proces w 2021 roku został nieco uproszczony. Obecnie możliwe jest także utworzenie prostej spółki akcyjnej.

Zakładanie spółek Wrocław – jakie koszty?

Zastanawiając się nad tym, ile trzeba zapłacić za założenie spółki z o. o. lub akcyjnej, warto pamiętać, że taksa notarialna za sporządzenie umowy lub statutu jest zawsze ustalana indywidualnie. Na koszty wpływa m.in. wysokość kapitału zakładowego spółki oraz wyliczony zgodnie z ustawą podatek od czynności cywilnoprawnych. Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (+23% VAT) za każdą rozpoczętą stronę.

Kancelaria zakładanie spółek i zmiana umowy spółek

W sytuacji, w której konieczna jest zmiana umowy spółki kapitałowej, również należy udać się do notariusza. W kancelarii zostanie sporządzony protokół w formie aktu notarialnego, uwzględniający uchwały podjęte przez wspólników, zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenia – w zależności od rodzaju danej spółki.

W przypadku spółki akcyjnej notariusz będzie wymagał również dostarczenia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia oraz głosowania na walnym zgromadzeniu i określenia, czy zostało ono formalnie zwołane. Natomiast do zmiany umowy spółki z o.o. potrzebna będzie dodatkowo zatwierdzona przez zarząd lista wspólników oraz określenie czy zgromadzenie wspólników zostało formalnie zwołane.