Warning: Undefined array key "SCRIPT_URL" in /usr/home/g-works/domains/notariuszpp.pl/public_html/include/seo.php on line 2 Umowa majątkowa małżeńska, rozdzielczość majątkowa Wrocław | Kancelaria Notarialna Patrycja Pasińska-Kassaraba

Umowa majątkowa małżeńska Wrocław

USTANOWIENIE ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ

I. Informacje o usłudze

Małżonkowie mogą w swoim związku małżeńskim wprowadzić inny ustrój niż ten, który przewiduje ustawa z chwilą zawarcia związku małżeńskiego (wspólność ustawowa majątkowa małżeńska). Mogą zdecydować, że chcą aby, każdy z małżonków zachował zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później i w tym zakresie zarządzał nim samodzielnie. W tym celu niezbędne jest zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej, tj. rozdzielności majątkowej w formie aktu notarialnego. Należy pamiętać, że taką umowę zawrzeć można również przed zawarciem związku małżeńskiego.

II. Wymagane dane:

 • dane małżonków lub przyszłych małżonków: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania

III. Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty lub paszport (w sytuacji, gdy umowa majątkowa ustanawiana jest przed zawarciem małżeństwa),
 • dowód osobisty lub paszport oraz skrócony odpis aktu małżeństwa (w sytuacji, gdy umowa majątkowa ustanawiana jest po zawarciu małżeństwa).

IV. Koszty:

1) Taksa notarialna ustalana jest zawsze indywidualnie.
2) Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.

ROZSZERZENIE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ

I. Informacje o usłudze

Małżonkowie mogą rozszerzyć obowiązującą w ich małżeństwie wspólność ustawową majątkową małżeńską na przedmioty, które wcześniej należały do ich majątku osobistego. Jeśli przedmiotem rozszerzenia będą nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dla których jest prowadzona księga wieczysta, wówczas w umowie majątkowej małżeńskiej można również zamieścić wniosek wieczystoksięgowy, na podstawie którego notariusz ujawni, że od momentu zawarcia powołanej umowy małżonkowie stali się właścicielami wskazanego przedmiotu na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej.

II. Wymagane dane:

 • dane małżonków: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania

III. Wymagane dokumenty wspólne do umowy:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • odpis księgi wieczystej
  • podstawa nabycia nieruchomości, przy czym jeśli podstawą nabycia jest:
  • dziedziczenie, zapis zwykły, dalszy zapis, zapis windykacyjny, polecenie testamentowe
  • darowizna, polecenie darczyńcy po 01.01.2007r.
  • zasiedzenie;
  • nieodpłatne zniesieni współwłasności po 01.01.2007r.
niezbędne będzie również:
 • zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn w zakresie nabycia przedmiotu czynności na powyżej wskazanej podstawie,

IV.   Wymagane dodatkowe dokumenty z rozróżnieniem przedmiotu umowy:

1) spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego bez księgi wieczystej:
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, o tym, jakiej osobie przysługuje prawo do lokalu będącego przedmiotem darowizny;
2) nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy, wypis z rejestru gruntów opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,

V. Koszty

1) Taksa notarialna ustalana jest zawsze indywidualnie.
2) Opłaty sądowe w zależności od rodzajów dokonywanych wpisów zgodnie z Cennikiem.
3) Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.