Warning: Undefined array key "SCRIPT_URL" in /usr/home/g-works/domains/notariuszpp.pl/public_html/include/seo.php on line 2 Umowa darowizny, darowiza, podatek od darowizny Wrocław | Kancelaria Notarialna Patrycja Pasińska-Kassaraba

Umowa darowizny Wrocław

I. Informacje o usłudze

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Należy pamiętać, że darowizny zaliczane są na rzecz schedy spadkowej, a więc uwzględniane przy wyliczaniu ewentualnego zachowku.

II. Wymagane dane:

 • dane stron umowy:
  • dla osób fizycznych: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, stan cywilny (informacje o zawarciu umów majątkowych małżeńskich), adres zamieszkania,
  • dla osób prawnych: firma, dane przedstawicieli, KRS, NIP, REGON, adres siedziby,
 • stopień pokrewieństwa albo powinowactwa pomiędzy darczyńcą a obdarowanym,
 • przedmiot darowizny,
 • wartość przedmiotu darowizny,
 • informacja o wydaniu.

III. Wymagane dokumenty wspólne do umowy:

 • Dla osób fizycznych: dowód osobisty lub paszport,
 • Dla osób prawnych: statut spółki lub umowa spółki, niezbędne w umowie uchwały oraz zgody organów, jeśli przepis lub umowa/statut ich wymagają, odpis księgi wieczystej (o ile jest prowadzona)
 • podstawa nabycia nieruchomości, przy czym jeśli podstawą nabycia jest:
  • dziedziczenie, zapis zwykły, dalszy zapis, zapis windykacyjny, polecenie testamentowe
  • darowizna, polecenie darczyńcy po 01.01.2007r.
  • zasiedzenie;
  • nieodpłatne zniesienie współwłasności po 01.01.2007r.
niezbędne będzie również:
 • zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn w zakresie nabycia przedmiotu czynności na powyżej wskazanej podstawie,

IV. Wymagane dodatkowe dokumenty z rozróżnieniem przedmiotu umowy:

1) spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego bez księgi wieczystej:
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, o tym, jakiej osobie przysługuje prawo do lokalu będącego przedmiotem darowizny;
2) nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy, wypis z rejestru gruntów opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej w przypadku niezgodności opisu nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków z księgą wieczystą lub odłączenia części nieruchomości,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej oraz decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości w przypadku, gdy nieruchomość powstała w wyniku podziału.

V. Koszty:

1) Taksa notarialna ustalana jest zawsze indywidualnie.
2) Podatek od spadków i darowizn zostaje wyliczony zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, przy czym należy pamiętać, że zwolnieni od podatku od spadków i darowizn są: dzieci, małżonek, rodzice, pasierb, rodzeństwo, ojczym oraz macocha.
3) Opłaty sądowe w zależności od rodzajów dokonywanych wpisów zgodnie z Cennikiem.
4) Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.