Warning: Undefined array key "SCRIPT_URL" in /usr/home/g-works/domains/notariuszpp.pl/public_html/include/seo.php on line 2 Notariusz Wrocław cennik. Opłaty i koszty notarialne Wrocław | Kancelaria Notarialna Patrycja Pasińska-Kassaraba

Opłaty notarialne, koszty notarialne Wrocław


W zależności od rodzaju dokonywanej czynności, pobierane są następujące opłaty
(zgodne z wysokością ustawowej taksy):

  • podatek od czynności cywilnoprawnej - notariusz wrocławskiej Kancelarii, występując w roli płatnika, zobowiązany jest pobrać oraz zgodnie z ustawowym terminem odprowadzić do Urzędu Skarbowego określony podatek; cennik, a dokładniej – wysokość podatku, uzależniona jest od charakteru i zakresu wykonywanych czynności cywilnoprawnych; szczegóły związane z koniecznością odprowadzenia ww. podatku reguluje ustawa z dn. 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych;
  • podatek od spadków i darowizn - podobnie, jak w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych, tak i tutaj notariusz pobiera i równocześnie odprowadza podatek o odpowiedniej wysokości; stawkę tę regulują przepisy, a konkretniej – regulacje odnoszące się do poszczególnych czynności, ujęte w ustawie z dn. 28 lipca 19832 roku o podatku od spadku i darowizn;
  • opłaty sądowe - pobierane są wówczas, gdy przygotowywany i sporządzany przez kancelarię akt wymaga dokonania wpisu w księdze wieczystej; notariusz, reprezentując swoich klientów, dokonuje w ustawowym terminie określonej opłaty, wpłacając ją na rachunek bankowy sądu wieczystoksięgowego; stawka opłaty jest bezpośrednio uzależniona i wynika z charakteru i rodzaju wpisu – regulowana jest treścią ustawy z dn. 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
  • taksę notarialną- która jest ustawowym wynagrodzeniem przysługującym za wykonanie określonych czynności; stawki taksy, podobnie jak i inne opłaty, objęte zostały właściwymi regulacjami prawnymi – w tym przypadku jest to rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnych; należy pamiętać, że stawka taksy podlega powiększeniu o podatek VAT (podatek od towarów i usług), który przekazywany jest właściwemu Urzędowi Skarbowemu.

Cennik wszystkich opłat podlega regulacjom prawnym – maksymalne wysokości stawek określane są treściami ustaw oraz rozporządzeń. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości stawek Klienci wrocławskiej kancelarii mogą uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio i przedstawiając zakres czynności, które pragną zlecić. To bowiem od charakteru i rodzaju czynności cywilnoprawnych zależy wysokość i rodzaj opłaty. Zapytanie o konkretną stawkę można złożyć osobiście, w biurze Kancelarii we Wrocławiu, lub drogą elektroniczną – kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Możliwy jest także kontakt telefoniczny.

Zwolnienie od ponoszenia kosztów notarialnych

Określony ustawowo cennik opłat uwzględnia także możliwość zwolnienia strony z ich ponoszenia. Do zwolnienia takiego dochodzi w sytuacji, kiedy uiszczenie opłaty wiąże się dla strony z poważnym uszczerbkiem utrzymania dla siebie i rodziny. Wówczas strona zobligowana jest do złożenia w sądzie rejonowym wniosku o zwolnienie w części lub w całości z obowiązku ponoszenia taksy (wynagrodzenia notariusza). Z takiego rozwiązania mogą także skorzystać osoby prawne – warunkiem jest wykazanie, iż strona nie dysponuje środkami, które pozwolą jej pokryć wysokość ustawowej taksy. Sąd, ustalając konieczność wykonania określonych czynności cywilnoprawnych, uwzględnia wniosek o zwolnienie z opłat, które w takim przypadku ponosi Skarb Państwa.